آگهی مزایده عمومی شماره ۱۲۰-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شنبه, ۶ دی, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۲۵  هزار تن کنسانتره  آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد و دویست میلیون)ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۰/۰۸  و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۷  می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۰/۲۹  برگزار می گردد.