آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱۷-۹۹/۱۰ ت

شنبه, ۶ دی, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۸۴۰  هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع  سنگ آهن سنگان در ۳ پارتی جداگانه با عیارهای مختلف ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۱۱۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۰  به مبلغ ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(چهارده میلیارد و چهارصد میلیون)ریال و برای پارتی دوم به شماره ۱۱۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱  به مبلغ ۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شانزده میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون)ریال و برای پارتی سوم به شماره ۱۱۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۲  به مبلغ ۲۹٫۶۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست و نه میلیارد و ششصد و چهل و دو میلیون)ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۰/۰۸ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ برگزار می گردد.