آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱۴-۱۴۰۰/۱۲ ت

شنبه, ۲۱ اسفند, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه اصفهان در ۲ پارتی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۹ به مبلغ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دو میلیارد و پنجاه میلیون) ریال و برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۹۰ به مبلغ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲۳ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ برگزار می گردد.