آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱-۱۴۰۰/۲ ت (نوبت سوم)

سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه اصفهان در ۷ پارتی جداگانه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۸ به مبلغ ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ده میلیارد و هشتصد میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۹ به مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال ، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۰ به مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتصد میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱ به مبلغ ۱٫۹۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و نهصد و پنج میلیون)ریال، برای پارتی پنجم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۲ به مبلغ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و سی میلیون) ریال، برای پارتی ششم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۳ به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و ششصد میلیون) ریال، برای پارتی هفتم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۴ به مبلغ ۸۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشتصد و هشتاد و پنج میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ برگزار می گردد.