آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۵-۹۸/۹ ت

سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش دو دستگاه باسکول ۸۰ تنی همراه با متعلقات مربوطه بدون عرصه(زمین) واقع در معدن شماره ۴ گل گهر سیرجان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و نود میلیون) ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ و مهلت خرید اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۳ می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به نام این شرکت از طریق سامانه ستاد واریز و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۸/۰۹/۲۳ تعیین می گردد.