« آگهی فراخوان مزایده عمومی » ” فروش ضایعات فلزی و پلیمری و سایر در کارخانه طلای زرشوران”

یکشنبه, ۲۴ مرداد, ۱۴۰۰

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و پلیمری و سایر در کارخانه طلای زرشوران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) برگزار نماید.  لذا از كليه متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی) که مایل به شرکت در مزایده فوق می‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد جهت دريافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

  • نام و نشاني مزایده‌گزار: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر (عج)، کوچه شقایق، پلاک ۵ و ۷
  • محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
  • موضوع مزایده: فروش ضایعات فلزی و پلیمری و سایر در کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مزایده.
  • نوع مزایده: عمومی
  • مدت زمان اجرای پروژه: سه ماه کامل شمسی.
  • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/ ۵۰۶۵۹ ﻫ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیأت محترم وزیران به مبلغ ۱۸۷،۱۲۵،۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار) ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مزایده) خواهد بود و تضمین ارائه شده می بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
  • زمان دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی setadiran.ir و واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۵۷۷۸۸۵۷۷۸۰ و شناسه واریز ۱۰/۰۷ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ اقدام  نمايند.
  • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی فوق‌الذکر بارگذاری نمایند.
  • زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در نشانی مندرج در بند «۲» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت