“آگهی فراخوان عمومی شماره ۵۵-۹۹/۵ ت

شنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه های اکتشافی نیمه عمیق وعمیق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۷ و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۵/۰۶ و مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ می¬باشد. علاقمندان شرکت در فراخوان می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.