آگهی فراخوان عمومی شماره ۵۰-۵/۹۸ ت

دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان عمومی ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری در طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۰۲/۰۵/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۲/۰۵/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۶/۰۵/۹۸ می¬باشد. علاقمندان شرکت در فراخوان می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.