آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره ۱۶۵-۹۹/۱۲ ت

پنج شنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد “فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران به منظور انجام مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث کارخانه تولید آلومینا و محصولات جانبی از نفلین سینیت سراب به ظرفیت ۷۰ هزار تن در سال” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۳  و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ می­باشد. علاقمندان شرکت در فراخوان می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.