آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۴-۹۸/۹ت (نوبت سوم)

شنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی) برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۹/۲۷بوده و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۰۷و بازگشایی پاکات مورخ ۹۸/۱۰/۰۸می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.