آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

یکشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۹

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های همشهری مورخ ۹۹/۰۴/۱۵  و ستاره صبح مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۹ و به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید فراخوان خرید و تحویل مواد شیمیایی مصرفی آزمایشگاه کارخانه طلای زرشوران اقدام نماید. لذا از كليه شرکت‌های ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه خرید و تحویل مواد شیمیایی مصرفی آزمایشگاه کارخانه طلای زرشوران می‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

  • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/ ۵۰۶۵۹ ﻫ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ هیأت محترم وزیران به مبلغ ۲،۳۵۵،۷۲۳،۸۰۰ (دو میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و هشتصد) ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خواهد بود و تضمین ارائه شده می بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
  • زمان دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی setadiran.ir و واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۵۷۷۸۸۵۷۷۸۰ و شناسه واریز ۰۷/۱۰ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز شنبه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ اقدام  نمايند.
  • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز سه شنبه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی فوق‌الذکر بارگذاری نمایند.
  • زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ در نشانی مندرج در بند «۱». از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت